STUDIA STACJONARNE

Wyniki kolokwium i oceny z zajęć znajdują się w pliku na dole strony

 

BLOK ZAJĘĆ KLINICZNYCH  2019-2020

 

Zajęcia z neurologii odbywają się w  godzinach 8-13.00  przez  3 kolejne tygodnie.  Zajęcia (100 godzin) składają się z seminariów i ćwiczeń praktycznych.

W pierwszej części zajęć klinicznych odbywają się seminaria dotyczące wybranych jednostek chorobowych.  Konspekty seminariów są dostępne w  "Materiałach dla studentów", gdzie  po zalogowaniu   pojawia się zakładka <SEMINARIA>. W drugiej części zajęć studenci uczą się  przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie samodzielnie badają pacjentów. W ramach bloku zajęć studenci uczestniczą również w badaniu autopsyjnym mózgu oraz w demonstracjach  podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii ( m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG).  

Studentów obowiązuje posiadanie obuwia na zmianę oraz białych fartuchów.

 

 ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z:    

- kolokwium wstępnego
- napisanej przez studenta historii choroby 
- kolokwium praktycznego
- kolokwium końcowego

 

 OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może najwyżej  1 usprawiedliwioną nieobecność
 • W  przypadku 2 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności.
 • Więcej niż 2 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.

 

  KOLOKWIUM WSTĘPNE

 • Kolokwium wstępne składa się z 5 pytań i odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony. 
 • W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku  II-go tygodnia zajęć.

 

  KOLOKWIUM  KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.
 • Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.
 • Kolokwium końcowe musi  być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów). 
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.


   

 EGZAMIN

  

 •  Studenci kończą blok zajęć z oceną, która jest sumą ocen z kolokwium wejściowego i końcowego (zdanych w I-szym     terminie), napisanej historii choroby oraz kolokwium praktycznego.
 •  Studenci, którzy uzyskali z zajęć oceną 4,5  i wyższą mają doliczane dodatkowe punkty do wyniku testu   egzaminacyjnego :   

                                    ocena 4,5 - 4,69   =    2 dodatkowe punkty

                                    ocena 4,7 - 5,0     =    3 dodatkowe punkty

 • Egzamin obejmuje  materiał zawarty w obowiązkowych podręcznikach oraz przedstawiany na seminariach.
 • Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej, ma formę testu wielokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań i trwa 2 godziny zegarowe. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 55 dobrych odpowiedzi.

 

  Podręczniki obowiązkowe :

 1. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i  P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014
 2. W. Jakimowicz- Neurologia kliniczna (rozdziały I-VIII-);  PZWL 1987

   Podręczniki zalecane

 • W.Lindsay, I.Bone - Neurologia i neurochirurgia. pod red. W. Kozubskiego, Elsevier-Urban & Partner 2013
 • A. Prusiński. Neurologia praktyczna. PZWL 2013
 • P. Berlit. Neurologia kompedium. PZWL 2008
 • Neurologia Merritta.  pod red. H.Kwiecińskiego i A.Kamińskiej,  Elsevier Urban & Partner 2012 
 • G.D.Perkin, D.C.Miller, R.J.M.Lane, M.C.Patel, F.H.Hochberg. Atlas neurologii klinicznej. pod red.D.Ryglewicz, Elsevier Urban & Partner, 2012
 • D. Felten, A.N.Shetty. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera.  pod red. A.Szczudlika, Elsevier Ubran & Partner, wyd.II 2012

                                                                  

 KOŁO NAUKOWE

Przy Klinice Neurologii działa studenckie koło naukowe, którego opiekunami są doc. Piotr Janik i dr P. Szczudlik

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wejsciowka_pytania_2019.pdf655.75 KB
Image icon wyniki_grupa_13.jpg106.99 KB
Image icon wyniki_grupa_12.jpg110.67 KB