WYDZIAŁ LEKARSKI

NEUROLOGIA 2020/2021

 

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ KLINICZNYCH Z NEUROLOGII    

Zajęcia z neurologii trwają 3 tygodnie (95 godzin) i składają się z seminariów prowadzonych on-line oraz  zajęć praktycznych w oddziałach Kliniki Neurologii przy ul. Banacha 1a.  W semestrze letnim wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są w formie kontaktowej.

SEMINARIA

Seminaria będą odbywały się on-line w czasie rzeczywistym na platformie Teams. Konspekty seminariów  i dodatkowe materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie e-learningowej. 

TEMATYKA SEMINARIÓW:

 1.  Udar niedokrwienny
 2.  Postępowanie w udarze niedokrwiennym
 3.  Udary krwotoczne
 4.  Padaczka
 5.  Choroby demielinizacyjne
 6.  Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa
 7.  Choroby mięśni szkieletowych
 8.  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
 9.  Neuropatie
 10.  Choroby układu pozapiramidowego
 11.  Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 12.  Zespoły i choroby otępienne
 13.  Guzy nowotworowe układu nerwowego
 14.  Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
 15.  Zawroty głowy
 16.  Bóle głowy i twarzy
 17.  Stany nagłe w neurologii

ĆWICZENIA

W części praktycznej zajęć studenci uczą się przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie  samodzielnie badają pacjentów, uczestniczą w demonstracjach klinicznych i w demonstracjach podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii (m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG). W ramach zajęć praktycznych jeden dzień poświęcony jest na zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych. 

 PLAN ZAJĘC DLA STUDENTÓW WL 12-30. 04.2021 

Wszystkie  seminaria są prowadzone „na żywo” na platformie Teams 

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021

 • 08.30-12.00 kolokwium wstępne i zajęcia praktyczne - nauka badania neurologicznego cz.1

 WTOREK  13.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne – nauka badania neurologicznego cz.2
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-13.45  Padaczka – dr Golenia
 • 13.45-15.15  Udary krwotoczne – dr. Szczudlik

 ŚRODA 14.04.2021

 • 08.30-12.00  zajęcia praktyczne – nauka badania neurologicznego cz.3
 • 12.00-13.00  przerwa
 • 13.00-14.30  Udar niedokrwienny - dr Opuchlik  
 • 14.30-15.15  Postępowanie w udarze niedokrwiennym – dr Ferens/Opuchlik

     CZWARTEK 15.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30   Choroby mięśni szkieletowych– dr Łusakowska

     PIĄTEK 16.04.2021

 • 8.30-12.00 - Grupa.14 zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych
 •                      Grupa 1- zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00  przerwa
 • 13.00-14.30  Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie- prof. Janik

 II TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021

 • 8.30-12.00 - Grupa.3 zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych
 •                      Grupa 15- zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00  przerwa
 • 13.00-14.30  Neuropatie  – dr Lipowska 

 WTOREK 20.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-13.45   Miastenia- prof. Kostera
 • 13.45- 14.30  Zawroty głowy – prof. Zakrzewska 

 ŚRODA 21.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30  Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa- prof. Kuźma

 CZWARTEK 22.03.2021

 • 08.30-12.00  Grupa.15 zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych
 •                       Grupa 3- zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30   Choroby układu pozapiramidowego - doc. Potulska 

PIĄTEK 23.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30   Choroby demielinizacyjne – dr Podlecka

 III TYDZIEŃ  

PONIEDZIAŁEK 26.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-13.45  Zespoły i choroby otępienne- doc. Potulska
 • 13.45-14.30  Bóle głowy i twarzy – dr Frączek

 WTOREK 27.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-13.45  Urazy OUN- doc. Dziewulska  
 • 13.45-14.30  Nowotwory OUN – doc. Dziewulska

 ŚRODA 28.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30   Ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości - dr. Nojszewska

 CZWARTEK 29.04.2021

 • 08.30-12.00   zajęcia praktyczne na oddziale
 • 12.00-13.00   przerwa
 • 13.00-14.30   Stany nagłe w neurologii - dr Opuchlik 

 
PIĄTEK 30.04.2021  

 • 08.30-09.30 kolokwium
 • 9.30-12.00  zaliczenie historii choroby; egzamin praktyczny

 

Studentów obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń epidemicznych (m.in.: obowiązek noszenia maseczek /przyłbic, posiadania ubrania i obuwia na zmianę).

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z kolokwium wstępnego i  kolokwium końcowego.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć najwyżej 1 usprawiedliwioną nieobecność
 • W przypadku 2 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności. Więcej niż 2 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.
 • Nieobecność związaną z odbywaniem kwarantanny z powodu COVID-19 uznaje się za usprawiedliwioną, ale taka nieobecność musi zostac odrobiona.

KOLOKWIUM WSTĘPNE

 •  Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium składa się z 5 pytań i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony.
 •  W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku II-go tygodnia zajęć.

KOLOKWIUM KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.
 •  Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.
 • Kolokwium końcowe musi być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów).
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie, nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 55 dobrych odpowiedzi.

Podręcznik obowiązkowy :  

Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014

Podręczniki zalecane:

 • W.Lindsay, I.Bone - Neurologia i neurochirurgia. pod red. W. Kozubskiego, Elsevier-Urban & Partner 2013
 • A. Prusiński. Neurologia praktyczna. PZWL 2013
 • P. Berlit. Neurologia kompedium. PZWL 2008
 • Neurologia Merritta. pod red. H.Kwiecińskiego i A.Kamińskiej, Elsevier Urban & Partner 2012
 • G.D.Perkin, D.C.Miller, R.J.M.Lane, M.C.Patel, F.H.Hochberg. Atlas neurologii klinicznej. pod red.D.Ryglewicz, Elsevier Urban & Partner, 2012
 • D. Felten, A.N.Shetty. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. pod red. A.Szczudlika, Elsevier Ubran & Partner, wyd.II 2012
ZałącznikWielkość
PDF icon wejsciowka_pytania_2020.pdf656.9 KB