WYDZIAŁ LEKARSKI

Wyniki kolokwium dla gr.3 są w pliku na dole strony

..

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ KLINICZNYCH                                        Z NEUROLOGII 2021-2022

Zajęcia z neurologii trwają 3 tygodnie (95 godzin) i składają się z seminariów oraz zajęć praktycznych w oddziałach neurologicznych. Zajęcia odbywają się w Klinice Neurologii UCK WUM przy ul. Banacha1a oraz w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego przy ul. Ceglowskiej 5, a w semestrze zimowym 2021/2022 dodatkowo również w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8 zgodnie z  podziałem zatwierdzonym przez Dziekanat.

 SEMINARIA

·         Seminaria prowadzone są na żywo w Klinikach, w których studenci odbywają ćwiczenia.

·         Konspekty seminariów oraz  dodatkowe materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie e-learningowej i są takie same dla wszyskich studentów niezależnie od miejsca odbywania ćwiczeń.

 TEMATYKA SEMINARIÓW 

 1.  Udar niedokrwienny 
 2. Postępowanie w udarze niedokrwiennym   
 3. Udary krwotoczne
 4. Padaczka
 5. Choroby demielinizacyjne
 6. Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa
 7. Choroby mięśni szkieletowych  
 8. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
 9. Neuropatie
 10. Choroby układu pozapiramidowego 
 11. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 12. Zespoły i choroby otępienne
 13. Guzy nowotworowe układu  nerwowego
 14. Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
 15. Zawroty głowy
 16. Bóle głowy  i twarzy
 17. Stany nagłe w neurologii  

ĆWICZENIA.

części praktycznej zajęć studenci uczą się  przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie - w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej- samodzielnie badają pacjentów, uczestniczą w demonstracjach klinicznych i w demonstracjach  podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii   (m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG).  W ramach zajęć praktycznych jeden dzień poświęcony jest na zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych.

 Studentów obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń epidemicznych (m.in.: obowiązek noszenia maseczek/przyłbic, posiadania ubrania i obuwia na zmianę).

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z:    

 • - kolokwium wstępnego
 • - napisanej przez studenta historii choroby 
 • - kolokwium praktycznego
 • - kolokwium końcowego

  OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

·         W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć najwyżej  1 usprawiedliwioną nieobecność

·         W  przypadku 2 lub 3 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności. Więcej niż 3 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.

·         Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.

  KOLOKWIUM WSTĘPNE

·         Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium składa się z 5 pytań i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony ( dostęp po zalogowaniu się).

·         W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku  II-go tygodnia zajęć.

   KOLOKWIUM  KOŃCOWE

·         Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.

·         Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.

·         Kolokwium końcowe musi  być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów). 

·         Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie, nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

 EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 56 dobrych odpowiedzi.

   Podręczniki obowiązkowe :

1.    Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i  P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014

    Podręczniki zalecane

1.   Neurologia Merrita. Wydanie polskie pod redakcją H. Kwiecińskiego i A. Kamińskiej. Urban & Partner 2012.

2.   Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Pod redakcją A. Szczudlika. Urban & Partner 2007.

3.   P. Berlit - Neurologia kompedium. PZWL 2008

  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W KLINICE NEUROLOGII ul. Banacha 1A   

·         Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-13.00. 

·         W pierwszych 3 dniach ćwiczeń studenci spotykają się w  sali 708 i 716 (7 piętro, blok D), a zajęcia poświęcone są  nauce badania neurologicznego i demonstracjom klinicznym.

·         W pierwszym dniu ćwiczeń odbywa  się również kolokwium wstępne.

·         W kolejnych dniach zajęć studenci zostają podzieleni na podgrupy i badają pacjentów pod opieką wyznaczonych asystentów. Podział na podgrupy będzie wywieszony na sąsiadującej z salami tablicy ogłoszeń studenckich.

·         W ostatnim dniu 3-tygodniowego bloku zajęć (piątek) studenci zdają kolokwium końcowe.

·         Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych odbywają się w godz. 08.00-14.00.  Szczegółowe informacje studenci  otrzymają przez zajęciami w CSM.

gr 9

gr 20

gr 2

gr 5

gr 10

18 października

9 listopada

30 listopada

 4 stycznia

24 stycznia

gr 16

gr 12

gr 3

gr 7

gr 6

9 marca

30 marca

26 kwietnia

18 maja

1 czerwca

gr 28

gr 27

gr 22

gr 8

gr 19

7 marca

24 marca

28 kwietnia

17 maja

31 maja

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wejsciowka_pytania_2021.pdf913.27 KB
PDF icon wyniki_kolokwium_grupa_3.pdf53.25 KB