WYDZIAŁ LEKARSKI

Wyniki kolokwium z dnia 7.06

podgrupa prof.Dziewulskiej i prof. Kużmwersja B

Skala ocen: 0-29 = 2,0; 30-33 = 3,0; 34-37 = 3,5; 38-41 = 4,0; 42-45 = 4,5; 46-50 = 5,0

1

79123

42

2

77769

40

3

77818

36

4

74617

44

5

77858

43

6

77859

38

7

79035

44

8

77962

41

9

82549

33

10

75908

33

11

79068

42

12

78970

37

podgrupa prof.Dziewulskiej i prof. Kużmy  wersja A

.

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ

Z NEUROLOGII 2022-2023

Zajęcia z neurologii trwają 3 tygodnie (95 godzin) i składają się z seminariów oraz zajęć praktycznych w oddziałach neurologicznych. Zajęcia odbywają się w Klinice Neurologii UCK WUM przy ul. Banacha1a, w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego przy ul. Ceglowskiej 5, oraz w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8 zgodnie z  podziałem zatwierdzonym przez Dziekanat.

 SEMINARIA

·         Seminaria prowadzone są na żywo w Klinikach, w których studenci odbywają ćwiczenia.

·         Konspekty seminariów oraz  dodatkowe materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie e-learningowej i są takie same dla wszystkich studentów niezależnie od miejsca odbywania ćwiczeń.

 TEMATYKA SEMINARIÓW 

 1.  Udar niedokrwienny 
 2. Postępowanie w udarze niedokrwiennym   
 3. Udary krwotoczne
 4. Padaczka
 5. Choroby demielinizacyjne
 6. Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa
 7. Choroby mięśni szkieletowych  
 8. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
 9. Neuropatie
 10. Choroby układu pozapiramidowego 
 11. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 12. Zespoły i choroby otępienne
 13. Guzy nowotworowe układu  nerwowego
 14. Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
 15. Zawroty głowy
 16. Bóle głowy  i twarzy
 17. Stany nagłe w neurologii  

ĆWICZENIA.

części praktycznej zajęć studenci uczą się  przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie - w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej- samodzielnie badają pacjentów, uczestniczą w demonstracjach klinicznych i w demonstracjach  podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii   (m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG).  W ramach zajęć praktycznych jeden dzień poświęcony jest na zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych.

 Studentów obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń epidemicznych (m.in.: obowiązek noszenia maseczek, posiadania ubrania i obuwia na zmianę).

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z:    

 • - kolokwium wstępnego
 • - napisanej przez studenta historii choroby 
 • - kolokwium praktycznego
 • - kolokwium końcowego

  OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

 •  W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć co najwyżej  1 nieobecność. Nieobecność tę student odrabia w formie napisanego przez siebie referatu obejmującego zagadnienia omawiane w dniu nieobecności lub w innej formie ustalonej przez asystenta.
 • W przypadku 2 lub 3 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności.
 •  Zgodnie z regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana. 
 •  2 lub 3 nieusprawiedliwione obecności oraz  więcej niż 3 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.   

  KOLOKWIUM WSTĘPNE

 •          Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium składa się z 5 pytań i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony 

·         W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku  II-go tygodnia zajęć.

   KOLOKWIUM  KOŃCOWE

·         Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy ( w tym 2 terminy poprawkowe).

·         Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.

·         Kolokwium końcowe musi  być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów). 

·         Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie, nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

 EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin trwa 2 godziny i ma formę testu jednokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 56 dobrych odpowiedzi. Progi zaliczeniowe dla poszczególnych ocen są liczone co  9 punktów i wynoszą: 

·         ocena 3,0= 56-64 pkt

·         ocena 3,5= 65-73

·         ocena 4,0= 74-82

·         ocena 4,5= 83-91

·         ocena 5,0= 92-100

W przypadku negatywnego wyniku  egzaminu student zdaje ponownie egzamin testowy w sesji poprawkowej. Zasady zaliczenia egzaminu poprawkowego są takie same jak egzaminu w letniej sesji egzaminacyjne

   Podręczniki obowiązkowe :

1.    Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i  P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014

UWAGA-Podręcznik nie był aktualizowany od 2014r. W przypadku rozbieżności obowiązują informacje z corocznie aktualizowanych konspektów seminariów.

  

 Podręczniki zalecane

1.   Neurologia Merrita. Wydanie polskie pod redakcją H. Kwiecińskiego i A. Kamińskiej. Urban & Partner 2012.

2.   Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Pod redakcją A. Szczudlika. Urban & Partner 2007.

3.   P. Berlit - Neurologia kompedium. PZWL 2008

  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W KLINICE NEUROLOGII ul. Banacha 1A   

·         Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-13.00. 

·   Pierwsze  dni ćwiczeń poświęcone są  nauce badania neurologicznego

·         W pierwszym dniu ćwiczeń odbywa  się również kolokwium wstępne.

·         W kolejnych dniach zajęć studenci zostają podzieleni na podgrupy i badają pacjentów pod opieką wyznaczonych asystentów. Podział na podgrupy będzie wywieszony na sąsiadującej z salami tablicy ogłoszeń studenckich.

·         W ostatnim dniu 3-tygodniowego bloku zajęć (piątek) studenci zdają kolokwium końcowe.

·         Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych odbywają się w godz. 08.00-13.00.  Szczegółowe informacje studenci  otrzymają przez zajęciami w CSM.