WYDZIAŁ LEKARSKI

Wyniki kolokwium z dnia 26.01 dla podgrupy prof. Dziewulskiej znajdują się w pliku na dole strony . Próg zaliczeniowy wynosi 14 pkt.

Informacje dotyczące zajęć z neurologii

Blok zajęć trwa  3 tygodnie (od poniedziałku do piątku = 95 godzin). Seminaria odbywają się w formie kontaktowej w każdej z jednostek prowadzących zajęcia. Na platformie e-learningowej znajdują się konspekty seminariów obowiązujące wszystkich studentów niezależnie od miejsca odbywania zajęć, jak również materiały pomocnicze do nauki przedmiotu.  Ćwiczenia  - z wyjątkiem jednego dnia  w każdej grupy, kiedy zajęcia praktyczne prowadzone są  w Centrum Symulacji Medycznych - odbywają się w Klinice Neurologicznej  WUM ul. Banacha 1a, w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego przy ul. Cegłowskiej 80 oraz w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8.

Literatura:

Obowiązkowa: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pod red. W. Kozubskiego. PZWL 2023.

Ze względu na stałą aktualizację wiedzy w przypadku rozbieżności obowiązują informacje z konspektów seminariów

Uzupełniająca:                                                                                                                                                                                                                                                             Neurologia Merrita. Wydanie polskie pod redakcją H. Kwiecińskiego i A. Kamińskiej. Urban & Partner 2012.                                 Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Pod redakcją A. Szczudlika. Urban & Partner 2007.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć co najwyżej 1 usprawiedliwioną nieobecność.
 • W przypadku 2 lub 3  usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność lub więcej niż 3 usprawiedliwione nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.

KOLOKWIUM WSTĘPNE

 • Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium są zamieszczone poniżej.
 • W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku drugiego tygodnia zajęć.

KOLOKWIUM  KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe każda grupa studencka zdaje w miejscu odrabiania zajęć
 • Negatywną ocenę z kolokwium końcowego można poprawić zdając maksymalnie 2 razy kolokwium poprawkowe (drugie kolokwium poprawkowe przed komisją wewnętrzną).
 • Zgodnie z regulaminem studiów (§19 pkt.4 ) kolokwium końcowe musi  być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej.
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

Zajęcia są zaliczane na podstawie (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie) :

 • pozytywnej oceny  (co najmniej 3,0)  z kolokwium wstępnego
 • pozytywnej oceny z napisanej przez studenta historii choroby
 • pozytywnej oceny ze sprawdzianu praktycznych umiejętności badania neurologicznego
 • pozytywnej oceny z kolokwium końcowego
 • obecności na zajęciach.

EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań . Próg zaliczeniowy jest stały i wynosi 56 dobrych odpowiedzi/100 . Progi zaliczeniowe dla poszczególnych ocen są również  stałe i liczone co  9 punktów. 

 • ocena 3,0= 56-64 pkt
 • ocena 3,5= 65-73
 • ocena 4,0= 74-82
 • ocena 4,5= 83-91
 • ocena 5,0= 92-100

W przypadku zmniejszenia liczby pytań egzaminacyjnych progi obniżane są  o ilość punktów równą liczbie anulowanych pytań.

W przypadku negatywnego wyniku  egzaminu student zdaje ponownie egzamin w sesji poprawkowej – egzamin testowy, a w razie negatywnego wyniku – egzamin komisyjny.

Drugie kolokwium poprawkowe przed komisją wewnętrzną dla studentów, ktorzy mieli zajęcia z neurologii w semestrze zimowym odbędzie się 12 marca o godz. 14 w Klinice Neurologii UCKWUM, blok D, VII p. pokój 708. Kolokwium będzie pisemne.

KOŁO NAUKOWE

Przy Klinikach Neurologii działają studenckie koła naukowe.