WYDZIAŁ LEKARSKI

NEUROLOGIA 2020/2021

 ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW 5 ROKU 

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ KLINICZNYCH Z NEUROLOGII    

Zajęcia z neurologii trwają 3 tygodnie (95 godzin) i składają się z seminariów prowadzonych on-line oraz  zajęć praktycznych w oddziałach Kliniki Neurologii przy ul. Banacha 1a.  W semestrze letnim wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są w formie kontaktowej.

SEMINARIA

Seminaria będą odbywały się on-line w czasie rzeczywistym na platformie Teams. Konspekty seminariów  i dodatkowe materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie e-learningowej. 

TEMATYKA SEMINARIÓW:

 1.  Udar niedokrwienny
 2.  Postępowanie w udarze niedokrwiennym
 3.  Udary krwotoczne
 4.  Padaczka
 5.  Choroby demielinizacyjne
 6.  Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa
 7.  Choroby mięśni szkieletowych
 8.  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
 9.  Neuropatie
 10.  Choroby układu pozapiramidowego
 11.  Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 12.  Zespoły i choroby otępienne
 13.  Guzy nowotworowe układu nerwowego
 14.  Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
 15.  Zawroty głowy
 16.  Bóle głowy i twarzy
 17.  Stany nagłe w neurologii

ĆWICZENIA

W części praktycznej zajęć studenci uczą się przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie  samodzielnie badają pacjentów, uczestniczą w demonstracjach klinicznych i w demonstracjach podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii (m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG). W ramach zajęć praktycznych jeden dzień poświęcony jest na zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych. 

PLAN ZAJĘC DLA STUDENTÓW V roku WL 31.05-18.06.2021 

Wszystkie seminaria odbywają się platformie Teams. Zajęcia praktyczne odbywają się w Klinice Neurologii  UCKWUM ul. Banacha 1a.  w salach seminaryjnych: 708,716 i 4. Podział na podgrupy będzie wywieszony w Klinice Neurologii na tablicy studenckiej ( blok D, piętro 7). Rok 5

TEMATYKA SEMINARIÓW 

Poniedziałek 31.05

 • 13.00-14.30  Udar niedokrwienny dr Opuchlik  
 • 14.30-15.15  Postępowanie w udarze niedokrwiennym dr Ferens

Wtorek 1.06      

 • 13.00-13.45  Padaczka dr Golenia
 •  13.45-15.15  Udary krwotoczne dr. Szczudlik

Środa  2.06    

13.00-14.30   Choroby demielinizacyjne  dr Podlecka

Czw 3.06   i Pt 4.06 wolne

Poniedziałek 7.06

13.00-14.30  Choroby mięśni szkieletowych dr Łusakowska

Wtorek 8.06

 • Centrum Symulacji Medycznych 

  dla podgrup

   Prof. Zakrzewskiej-Pniewskiej,  Doc Dziewulskiej,  Dr Łusakowskiej,  Dr Szczudlika

 • 13.00-13.45  Miastenia prof. Kostera
 • 13.45- 15.15  Neuropatie  dr Lipowska  

Środa 9.06

 • Centrum Symulacji Medycznych  dla podgrup: Dr Frączek,  Doc Potulskiej/Dr Aragon, Dr Goleni, Dr Kierdaszuk
 • 13.00-14.30  Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa prof. Kuźma
 • 14.30-15.15  Bóle głowy i twarzy dr Frączek

Czwartek 10.06                             

13.00-14.30  Choroby układu pozapiramidowego doc. Potulska  

Piątek   11.06

 • 13.00-13.35   Zawroty głowy prof. Zakrzewska  
 • 13.45-14.30  Choroby otępienne doc. Dziewulska

Poniedziałek 14.06

13.00-14.30   Ch. Parkinsona i zespoły parkinsonowskie prof. Janik

Wtorek 15.06

 • 13.00-13.45  Urazy OUN dr Golenia
 • 13.45-14.30  Nowotwory OUN doc. Dziewulska

Środa  16.06                                

13.00-14.30  Zaburzenia świadomości dr. Nojszewska

Czwartek 17.06                           

 13.00-14.30  Stany nagłe w neurologii dr Opuchlik  

Piątek 18.06

8.30 kolokwium

   Studentów obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń epidemicznych (m.in.: obowiązek noszenia maseczek /przyłbic, posiadania ubrania i obuwia na zmianę).

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z kolokwium wstępnego i  kolokwium końcowego.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć najwyżej 1 usprawiedliwioną nieobecność
 • W przypadku 2 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności. Więcej niż 2 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.
 • Nieobecność związaną z odbywaniem kwarantanny z powodu COVID-19 uznaje się za usprawiedliwioną, ale taka nieobecność musi zostac odrobiona.

KOLOKWIUM WSTĘPNE

 •  Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium składa się z 5 pytań i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony.
 •  W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku II-go tygodnia zajęć.

KOLOKWIUM KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.
 •  Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.
 • Kolokwium końcowe musi być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów).
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie, nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 55 dobrych odpowiedzi.

Podręcznik obowiązkowy :  

Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014

Podręczniki zalecane:

 • W.Lindsay, I.Bone - Neurologia i neurochirurgia. pod red. W. Kozubskiego, Elsevier-Urban & Partner 2013
 • A. Prusiński. Neurologia praktyczna. PZWL 2013
 • P. Berlit. Neurologia kompedium. PZWL 2008
 • Neurologia Merritta. pod red. H.Kwiecińskiego i A.Kamińskiej, Elsevier Urban & Partner 2012
 • G.D.Perkin, D.C.Miller, R.J.M.Lane, M.C.Patel, F.H.Hochberg. Atlas neurologii klinicznej. pod red.D.Ryglewicz, Elsevier Urban & Partner, 2012
 • D. Felten, A.N.Shetty. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. pod red. A.Szczudlika, Elsevier Ubran & Partner, wyd.II 2012

NEUROLOGIA 2020/2021

 ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW 6 ROKU 31.05-18.06.2021

 Zajęcia dla 2-giej tury studentów odbywają się  w dniach 31.05- 2.06 w Klinice Neurologii przy ul. Banacha 1, a następnie przez 1 tydzień  prowadzone są w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego oraz  w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego  W dniu rozpoczęcia zajęć proszę się zgłosić do odpowiedniej Kliniki Neurologii.

Zajęcia są zaliczane na podstawie obecności. 

Ćwiczenia praktyczne są prowadzone w godz. 8.30-12.00, a od godz. 13.00  odbywają się seminaria na platformie Teams. 

Tematyka seminariów

1.     Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego – tromboliza, trombektomia;                                      

2.     Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego

3.     Udar mózgu – postępowanie u chorego z migotaniem przedsionków

4.     Stany nagłe w neurologii - wskazówki dla dyżurantów                                                        

5.     Zwężenie tt. szyjnych jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu-

6.     Miopatie zapalne

7.     Choroby mitochondrialne w neurologii                                                                 

8.     Jak rozpoznać rzadkie choroby neurologiczne 

9.     Choroba Pompego – diagnostyka i leczenie                                                                                   

10.   Dystrofia mięśniowa Duchenne’a 

11.   Terapie molekularne w chorobach nerwowo-mięśniowych 

12.   Możliwości terapii w chorobach nerwów obwodowych

13.   EMG – Kiedy i jak zlecać badanie 

14.   SM - nowe kryteria diagnostyczne, kwalifikacja do leczenia i nowe terapie

15.   Inne choroby demielinizacyjne

16.   Kryteria diagnostyczne SLA 

17.   Zastosowanie toksyny botulinowej w neurologii

18.   Kiedy i jak rozpocząć leczenie choroby Parkinsona

PLAN ZAJĘC DLA STUDENTÓW VI roku WL    31.05.-2.06.2021

Wszystkie seminaria odbywają się platformie Teams

 

 

data

TEMATYKA SEMINARIÓW

Poniedziałek 31.05

13.00-14.00

Ch. Pompego diagnostyka i leczenie

doc Potulska

 

14:00-15.30 

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

 dr Frączek

Wtorek 1.06

13.00-14.30 

Możliwości terapii w chorobach nerwów obwodowych

dr. Lipowska

 

Środa 2.06

13.00-14.00 

EMG – Kiedy i jak zlecać to badanie       

dr Szczudlik

 

Czwartek  3.06

wolne

 

 

Piątek 4.06

wolne

 

 

...............................................................................................................

..................................

Poniedziałek 7.06

13:00-14.00 

Jak rozpoznać rzadkie choroby neurologiczne

prof. Kostera

 

 

14.00-15.00 

Zastosowanie toksyny botulinowej w neurologii

doc. Potulska

 

Wtorek 8.06

13:00-14.30

Choroby mitochondrialne w neurologii

dr Kierdaszuk

 

ŚRODA 9.06

13:00-14.30 

SM- nowe  terapie, kryteria diagnostyczne i kwalifikacja do leczenia

prof Zakrzewska

 

 

13:00-14.30

Terapie molekularne w chorobach nerwowo-mięśniowych

 dr. Łusakowska

Czwartek 10.06

13:00-14.30 

Miopatie zapalne

dr Kierdaszuk

 

Piątek 11.06

13:00-14.30

Inne choroby demielinizacyjne

dr Podlecka

 

............................................

....................................................................

.......................

Poniedziałek 14.06

13:00-13.45 

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego

dr Ferens

 

     

13.45-14.30 

Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego

 dr Ferens

Wtorek 15.06

13.00-14.30

Stany nagłe w neurologii - wskazówki dla dyżurantów

dr Opuchlik

 

Środa 16.06

13:00-14.00

Udar mózgu-postępowanie u chorego z migotaniem przedsionków

dr Golenia

 

14.00-15.00 

Zwężenie tt. szyjnych jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego

 dr Szczudlik

Czwartek 17.06

13.00-14.30

Kiedy i jak rozpocząć leczenie ch. Parkinsona

prof. Janik   

 

Piątek 18.06

13.00-14.00 

Kryteria diagnostyczne SLA

prof. Kuźma

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wejsciowka_pytania_2020.pdf656.9 KB