STUDIA STACJONARNE

 NEUROLOGIA 2016/2017

 


ZGODNIE Z DECYZJĄ DZIEKANA IWL Z DN. 19.05.2017 TERMIN EGZAMINU Z NEUROLOGII  NIE ULEGA ZMIANIE I ODBĘDZIE SIĘ - TAK JAK PLANOWANO - 16.06.2017.BLOK ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Zajęcia z neurologii odbywają się w 3-tygodniowym bloku w godzinach 8-13.00.  Zajęcia (100 godzin) składają się z seminariów i ćwiczeń praktycznych . W pierwszym dniu ćwiczeń studenci zaliczają kolokwium wstępne z neuroanatomii i neurofizjologii. 

W pierwszej części zajęć klinicznych odbywają się seminaria dotyczące wybranych jednostek chorobowych.  Konspekty seminariów są dostępne w  "Materiałach dla studentów", gdzie  po zalogowaniu  w "Materiałach dla studentów" pojawia się zakładka <SEMINARIA>. W drugiej części zajęć studeni uczą się  przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie samodzielnie badają pacjentów. W ramach bloku zajęć studenci uczestniczą również w badaniu autopsyjnym mózgu oraz w demonstracach  podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii (nakłucie lędźwiowe, badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG).  

Studentów obowiązuje posiadanie obuwia na zmianę oraz białych fartuchów.

 

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

 

 Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z:    

- kolokwium wstępnego
- napisanej przez studenta historii choroby
- egzaminu praktycznego
- kolokwium końcowego

 

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć co najwyżej  1 usprawiedliwioną nieobecność.
 • W  przypadku 2 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności. Więcej niż 2 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana. KOLOKWIUM WSTĘPNE

 • Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony. Kolokwium składa się z 4 pytań i zawiera: jedno pytanie dotyczące nerwu czaszkowego, jeden schemat do opisania oraz dwa spośród pozostałych pytań.
 • W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku  II-go tygodnia zajęć.

 KOLOKWIUM  KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.
 • Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo musi mieć formę pisemną.
 • Kolokwium końcowe musi  być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów). 
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

 EGZAMIN

 • Studenci, którzy uzyskali ocenę końcową z zajęć powyżej 4,7 mają prawo do zdawania egzaminu z neurologii w terminie „zerowym”.
 • Końcowa ocena z zajęć jest średnią  z czterech ocen uzyskanych z : (1) kolokwium wstępnego w I-szym terminie, (2) kolokwium końcowego, (3) egzaminu praktycznego oraz (4) napisanej przez studenta historii choroby.
 • Egzamin w terminie „zerowym” jest traktowany jako egzamin zdawany w pierwszym terminie (§21  pkt.3 regulaminu studiów). W przypadku jego negatywnego  wyniku  student zdaje ponownie egzamin w sesji poprawkowej.
 • Egzamin obejmuje  materiał zawarty w obowiązkowych podręcznikach oraz przedstawiany na seminariach.

 Podręczniki obowiązkowe :

 1. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i  P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014
 2. W. Jakimowicz- Neurologia kliniczna (rozdziały I-VIII);  PZWL 1987

 Podręczniki zalecane

 • W Lindsay, I.Bone- Neurologia i neurochirurgia. pod red. W. Kozubskiego, Elsevier-Urban & Partner 2013
 • A. Prusiński. Neurologia praktyczna. PZWL 2013
 • P. Berlit . Neurologia kompedium. PZWL 2008
 • Neurologia Merritta.  pod red. H.Kwiecińskiego i A.Kamińskiej,  Elsevier Urban & Partner 2012 
 • G.D.Perkin, D.C.Miller, R.J.M.Lane, M.C.Patel, F.H.Hochberg. Atlas neurologii klinicznej. pod red.D.Ryglewicz, Elsevier Urban & Partner, 2012 
 • D. Felten, A.N.Shetty. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera.  pod red. A.Szczudlika, Elsevier Ubran & Partner , wyd.II 2012

Czasopisma:    Neurologia i Neurochirurgia Polska; Aktualności Neurologiczne